Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

  • Home Boslaan 29, 3650 Lanklaar (Dilsen-Stokkem), BelgiĆ«
  • Home +32(0)89 56 44 22
  • Home info@vandeboel.be

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1

Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij de levering of te Lanklaar, behoudens een afwijkende bepaling op de bestelbon of het contract. Alle niet op de vervaldag betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire intrest op gelijk aan 10% alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.

Artikel 3

Door de in ontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.

Andere gebreken moet de koper binnen de 8 dagen na de levering aan de verkoper melden en zijn enkel geldig indien zij per aangetekend schrijven gebeuren

Klachten die niet binnen de 8 dagen na de levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

Artikel 4

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien ze onmiddellijk na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven.

De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.

Artikel 5

Het trekken van een wissel tot betaling van de rekening brengt geen wijziging in deze verkoopsvoorwaarden.

Artikel 6

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7

Eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten.

Artikel 8

De levering gebeurt op risico van de koper

Artikel 9

De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

Artikel 10

De materialen worden door onze onderneming geleverd op de werf/bouwplaats door de bouwheer/klant of de aannemer/klant aangeduid d.w.z. de materialen worden geplaatst op de begane grond

De plaatsing van eender welke materialen op een stelling, of de welfsels, of op eender welk onderdeel van de in opbouw zijnde woning of gebouw gebeurt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar/klant of de aannemer/klant, onder de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de eigenaar/klant of de aannemer/klant die dit vraagt.

Artikel 11

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Tongeren, waarin ons bedrijf gevestigd is, bevoegd m.n. Vredegerecht Maaseik en Rechtbank Tongeren en is het Belgische recht steeds van toepassing.

 

Nog vragen of overtuigd van ons vakmanschap?